Algemene Voorwaarden (Privacybeleid onderaan)

Trakteergebak.nl is onderdeel van Banketbakkerij Mekking VOF

Inhoudsopgave:

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Algemeen
Artikel 3. Aanbiedingen en assortiment
Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens
Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 6. Prijzen en bezorgkosten
Artikel 7. Giftcard en vouchers
Artikel 8. Betaling
Artikel 9. Levering
Artikel 10. Annulering
Artikel 11. Personaliseren van het product
Artikel 12. Herroepingsrecht voor consumenten
Artikel 13. Klachten
Artikel 14. Klantenservice
Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
Artikel 16. Overmacht
Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 18. Geheimhouding
Artikel 19. Beveiliging en internet
Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Banketbakkerij Mekking: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Banketbakkerij Mekking VOF gevestigd aan de Dorpsstraat 46 te Bennekom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 52070581;

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een bestelling plaatst bij Banketbakkerij Mekking;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Banketbakkerij Mekking en de klant;

d. product: de taart, het gebak en/of een aanverwant product, zoals gebaksbordje en gebaksbestek, die door Banketbakkerij Mekking wordt geleverd;

e. website: de website www.trakteergebak.nl;

f. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Banketbakkerij Mekking en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Banketbakkerij Mekking en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en assortiment

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3. Banketbakkerij Mekking is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Banketbakkerij Mekking is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.

3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens

4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:

a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of

b. het aanbod en/of de offerte van Banketbakkerij Mekking schriftelijk, telefonisch of via de e-mail heeft aanvaard.

5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Banketbakkerij Mekking de klant via de e-mail een bevestiging dat Banketbakkerij Mekking de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.

Artikel 6. Prijzen en bezorgkosten

6.1. De vermelde prijzen in offertes zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

6.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en inclusief de bezorgkosten.

6.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

6.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Banketbakkerij Mekking van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Artikel 7. Giftcard en vouchers

7.1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op giftcards die worden aangeboden door derden met toestemming van Banketbakkerij Mekking en vouchers die worden uitgegeven door Banketbakkerij Mekking.

7.2. De aard, waarde, duur en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de giftcard of voucher vermeld.

7.3. De geldigheidstermijn van de giftcard of voucher staat op/bij de giftcard of voucher vermeld. Na de vervaldatum is de giftcard of voucher niet meer geldig.

7.4. Giftcards en vouchers kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten die door Banketbakkerij Mekking worden geleverd.

7.5. De giftcard of de voucher of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 8. Betaling

8.1. De klant zijnde een bedrijf kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

a. via iDEAL;

b. met creditcard;

c. met een eventuele giftcard of voucher;

d. contant of pin bij bezorging.

8.2. Indien levering op rekening geschiedt na overleg met Banketbakkerij Mekking, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

8.3. Indien de klant niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Banketbakkerij Mekking maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

8.4. De klant zijnde een consument kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

a. via iDEAL;

b. met creditcard;

c. met een eventuele giftcard of voucher;

d. contant of pin bij bezorging.

8.5. Bij het betalen op een van de in artikel 8.4 genoemde wijzen gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct.

8.6. Banketbakkerij Mekking heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

Artikel 9. Levering

9.1. Indien een besteld product onverhoopt niet geleverd kan worden, dan zal Banketbakkerij Mekking zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant. In een dergelijk geval kan de klant ervoor kiezen om een vervangend product af te nemen of om de overeenkomst te ontbinden.

9.2. De levertijden en de daarbij behorende tarieven staan duidelijk op de website vermeld.

9.3. Indien het product voor 18:00 uur besteld is, dan kan het product de volgende dag geleverd worden, tenzij anders is aangegeven.

9.4. Standaard wordt de bestelling geleverd tussen 08:30 en 11:00 uur op de door de klant gekozen datum.

9.5. De door Banketbakkerij Mekking opgegeven leverdatum is slechts indicatief.

9.6. De bestelling wordt niet op zondagen en algemeen erkende feestdagen geleverd.

9.7. Bij de klant zijnde een bedrijf wordt de bestelling geleverd tot aan de receptie.

9.8. De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

9.9. De bestelling kan niet naar een postbus gestuurd worden.

9.10. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Banketbakkerij Mekking. Voor het met spoed leveren van een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

9.11. Bij aflevering kan om de handtekening worden gevraagd van de persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.

Artikel 10. Annulering

10.1. De klant kan de bestelling tot 18:00 uur voor de dag dat de bestelling geleverd wordt kosteloos annuleren, tenzij:

a. het factuurbedrag van de bestelling hoger is dan € 100,- inclusief btw;

b. de bestelling voor maandag op zondag is geplaatst.

10.2. Annulering dient via de e-mail te geschieden.

Artikel 11. Personaliseren van het product

11.1. Banketbakkerij Mekking is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.

11.2. Het is de klant niet toegestaan Banketbakkerij Mekking een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Banketbakkerij Mekking constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Banketbakkerij Mekking het recht de bestelling te annuleren.

11.3. Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. Banketbakkerij Mekking tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.

11.4. De afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn, tenzij met de klant anders is overeengekomen.

Artikel 12. Herroepingsrecht voor consumenten

12.1. De klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, verzegeling, documentatie, etc. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.

12.2. Artikel 11.1 is niet van toepassing indien het product:

a. naar de specificaties van de klant is vervaardigd;

b. het product snel kan bederven of verouderen, zoals een geleverde taart of geleverd gebak.

12.3. De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen naar het volgende adres:

Banketbakkerij Mekking VOF

Dorpsstraat 46

6721JL Bennekom

12.4. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

12.5. Banketbakkerij Mekking zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.

12.6. De klant zijnde een bedrijf kan geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.

Artikel 13. Klachten

13.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Banketbakkerij Mekking gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Banketbakkerij Mekking meldt, dan is Banketbakkerij Mekking niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

13.2. Klachten worden door Banketbakkerij Mekking binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

13.3. Door Banketbakkerij Mekking als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Banketbakkerij Mekking.

13.4. Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die om een andere reden niet meer door ons herverkocht kunnen worden, kunt u niet ruilen of retourneren. Bent u niet tevreden over de kwaliteit, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

Artikel 14. Klantenservice

14.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:

Banketbakkerij Mekking VOF

Dorpsstraat 46

6721 JL Bennekom

Tel: 06 - 11 14 87 63

e-mail: info@trakteergebak.nl

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring

15.1. Banketbakkerij Mekking kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2. Banketbakkerij Mekking is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

15.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Banketbakkerij Mekking is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

15.4. Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Banketbakkerij Mekking aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.

15.5. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.

15.6. Banketbakkerij Mekking is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Banketbakkerij Mekking is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.

15.7. Indien Banketbakkerij Mekking aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Banketbakkerij Mekking beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Banketbakkerij Mekking vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Banketbakkerij Mekking kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 16. Overmacht

16.1. In geval van overmacht is Banketbakkerij Mekking niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Banketbakkerij Mekking als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

16.2. Van overmacht aan de zijde van Banketbakkerij Mekking is o.a. sprake indien Banketbakkerij Mekking verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Banketbakkerij Mekking als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

16.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Banketbakkerij Mekking ten gevolge waarvan Banketbakkerij Mekking haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Banketbakkerij Mekking geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

17.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Banketbakkerij Mekking mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

18.2. Banketbakkerij Mekking verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

Artikel 19. Beveiliging en internet

19.1. Banketbakkerij Mekking zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Banketbakkerij Mekking kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op elke overeenkomst tussen Banketbakkerij Mekking en de klant is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Banketbakkerij Mekking worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Banketbakkerij Mekking gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Banketbakkerij Mekking zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacybeleid Banketbakkerij Mekking

Onze webshop is 100% beveiligd en heeft het SSL certificaat!

Trakteergebak.nl maakt gebruik van een versleutelde verbinding waardoor gegevensoverdracht 100% beveiligd is. Bezoekers van een webhop met een SSL Certificaat weten dat er veilig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan en kwaadwillenden dit niet kunnen 'afluisteren'. Door het certificaat weten ze bovendien dat de gegevens alleen bij de eigenaar terecht zullen komen. U herkent een beveiligde verbinding aan de 'HTTPS' voor de domeinnaam en aan het sleuteltje in de adresbalk.

Privacy Statement 

Banketbakkerij Mekking is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Bij ieder bezoek aan onze website zal onze webserver automatisch uw IP adres herkennen, niet uw e-mail adres.

Bij ieder bezoek aan onze website kunnen we opslaan:

  • uw e-mail adres, als u die aan ons doorgeeft
  • alle informatie betreffende de pagina's die u bezocht heeft
  • alle informatie, die u verder vrijwillig aan ons doorgeeft (zoals onderzoeksinformatie en website registratie)

Alle informatie die u aan ons doorgeeft, wordt opgeslagen en kan door ons gebruikt worden voor intern gebruik en voor het automatisch verwerken van uw order. We sturen u geen commerciële aanbiedingen.

Wij verkopen of verstrekken geen informatie aan derden.

© 2017 - 2020 Trakteergebak | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel